Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Bidou Bijles

Artikel 1 Definitie

 1. Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Bidou Bijles. Bidou Bijles staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer:
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met opdrachtnemer tot het leveren van diensten. In de regel zijn dit de ouders/verzorgers van de leerling.
 3. Leerling: Ieder natuurlijk persoon die voor de diensten van Bidou Bijles wordt ingeschreven.
 4. Docent: Ieder natuurlijk persoon die de diensten van Bidou Bijles levert.
 5. Overeenkomst: Iedere overeenkomst met betrekking tot de levering van diensten die tussen opdrachtnemer en wederpartij tot stand komt.
 6. Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en bovendien door de ondertekening van de inschrijving van de leerling.
 7. Lesmateriaal: cursus, les- of instructiemateriaal, documentatie, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat door Bidou Bijles wordt gebruikt voor de begeleiding/cursus/training.

Artikel 2 Algemeen

 1. De activiteiten van Bidou Bijles hebben betrekking op het verzorgen van direct aan het onderwijs gerelateerde begeleiding voor basisschoolleerlingen.
 2. Website: www.bidou-bijles.nl
 3. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en zal zich maximaal inspannen opdat het beoogde resultaat wordt bereikt.
 4. Een kennismakings- en intakegesprek tussen opdrachtnemer en wederpartij is kosteloos en vrijblijvend.
 5. De wederpartij verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 6. Persoonsgegevens worden door de opdrachtnemer zorgvuldig bewaard conform de privacyverklaring.
 7. De opdrachtnemer heeft het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.
 8. De openingstijden staan op bidou-bijles.nl 
 1. Vakanties en feestdagen:
  • Op officiële feestdagen is Bidou Bijles gesloten.
  • Tijdens de herfst- kerst, voorjaars-, mei- en zomervakantie (uitgaande van de vakanties van de basisscholen in Zoetermeer) zullen de lessen doorgang vinden.
 2. Docenten en leerlingen houden zich aan de volgende gedragscode:
  • Er wordt met respect volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden binnen Nederland en op een juiste wijze met de lesmaterialen omgegaan;
  • Alcohol, drugs en wapens zijn niet toegestaan. Indien een dergelijke situatie zich voordoet wordt de overeenkomst terstond beëindigd zonder restitutie van wat reeds is betaald/te betalen door de wederpartij;
  • Het contact tussen docenten en leerlingen is alleen functioneel en moet betrekking hebben op de huiswerkbegeleiding c.q. het leerproces van de leerlingen
 3. Het is niet toegestaan dat Wederpartij (oud)medewerkers van opdrachtgever buiten Bidou Bijles om inhuurt / betaald om aan opdrachtgever gerelateerde werkzaamheden te verrichten.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, nietig of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij dan voor zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht te worden genomen.

 Artikel 3 Invulling bijles en andere diensten

 1. Naast Bidou Bijles heeft ook de leerling een maximale inspanningsverplichting om het beoogde resultaat te behalen. Dat houdt in dat de leerling zich daadwerkelijk inzet, de aanwijzingen van de docent en/of Bidou Bijles betreffende het proces van huiswerkbegeleiding volgt.
 2. De leerling wordt geacht zijn/haar planning, zoals bezoek arts of tandarts et cetera, hierop af te stemmen zodat alle bijeenkomsten geheel gevolgd kunnen worden tenzij er sprake is van absolute overmacht.
 3. De leerling wordt geacht tijdig aanwezig te zijn wanneer er les wordt gegeven. Bij te laat komen wordt na 15 minuten de ouders of verzorgers gebeld
 4. Ingeplande afspraken kunnen zonder kosten geannuleerd en verplaatst worden tot uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van de ingeplande afspraak. Hierbij geldt een maximum te verplaatsen lessen van 5 per contractduur.
 5. Indien een leerling zonder kennisgeving, ongeacht de reden, afwezig is, wordt de begeleiding/cursus/training als gegeven beschouwd en heeft de leerling geen gelegenheid om de cursus/training in te halen.
 6. Gelet op de inspanningsverplichting van de leerling, spreekt het voor zich dat de leerling ook de afspraak nakomt wanneer deze lichte ongemakken heeft en deze de les niet voortijdig verlaat. De les kan alleen voortijdig verlaten worden indien het strikt noodzakelijk is en andere verplichtingen niet anders kunnen worden gepland. De ouders/verzorgers dienen dit in die gevallen, bij voorkeur 24 uur vóór de ingeplande begeleiding/afspraak, per e-mail of telefonisch kenbaar te maken aan Bidou Bijles.
 7. Bidou Bijles mag vragen het verzuim en/of het voortijdig verlaten van de begeleiding/cursus/training, aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door een verklaring van een huisarts.
 8. Bidou Bijles hanteert een digitaal leerlingvolgsysteem. De wederpartij kan op basis hiervan vragen om een voortgangsgesprek. Tussentijds zal Bidou Bijles contact met de wederpartij opnemen wanneer daarvoor een aanleiding bestaat.

Artikel 4 Tarieven

 1. De wederpartij is aan Bidou Bijles het tarief voor de door de leerling gevolgde dienst verschuldigd zoals die op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op de site van Bidou Bijles staan vermeld.
 2. De voor Bidou Bijles geldende tarieven zijn bedragen per uur of per maand.
 3. Onderwijsdiensten zijn vrijgesteld van btw voor particulieren. Voor onderwijsdiensten die door Bidou Bijles aan organisaties, verenigingen en stichtingen worden geleverd, kan btw in rekening worden gebracht.
 4. Bidou Bijles heeft het recht om, zonder voorafgaande schriftelijk mededeling, per 1 januari van ieder kalenderjaar, het overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 5. Bidou Bijles is tevens gerechtigd de prijzen voor aanvang van een nieuw schooljaar te verhogen. Bidou Bijles zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Bidou Bijles zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 6. Indien de wederpartij de door Bidou Bijles kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is de wederpartij gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving, de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren met ingang van de in de kennisgeving van de door Bidou Bijles genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 5 Betaling, wettelijke rente en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
 2. De wederpartij dient binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de factuurdatum de opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd te berichten bezwaren te hebben tegen de factuur. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, wordt de factuur geacht goedgekeurd te zijn. Bezwaar tegen de factuur schort de betalingsverplichting niet op.
 3. De opdrachtnemer maakt voor aanvang van de dienstverlening een factuur op. De factuur wordt de wederpartij per mail toegezonden.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtnemer eenmalig kosteloos betalingsherinnering per mail verzenden.
 5. Na de vervaldatum is de wederpartij in gebreke en heeft de opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de wederpartij wordt een week na het versturen van de betalingsherinnering het vorderen van de factuur overgedragen aan een incassobureau. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de wederpartij, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de wederpartij, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 6 Beëindiging c.q. wijziging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor duur van het aantal lessen / weken, zoals vermeldt in de overeenkomst en kan niet voortijdig worden opgezegd.
 2. Bij aflopen van de overeenkomst zal Bidou Bijles een nieuw voorstel doen voor een aantal lessen / weken. Hierbij is de opdrachtnemer vrij om te beslissen dit wel of niet te doen.
 3. De overeenkomst kan eenzijdig door Bidou Bijles beëindigd worden indien:
  • De leerling en de ouders de gedragscode zoals die in artikel 2 zijn vermeld, niet nakomt;
  • Zonder tijdige afzegging of legitieme reden niet komt opdagen;
  • De leerling zich niet daadwerkelijk inzet;
  • De wederpartij zich niet houdt aan de bepalingen zoals die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
 4. Bij voortijdige beëindiging, ongeacht wie de overeenkomst beëindigt, vindt geen enkele restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.
 5. Wijziging van de wekelijkse frequentie van de lessen is uitsluitend mogelijk in het geval dat er een wens is de wekelijkse frequentie te verhogen. Verlagen van de overeengekomen frequentie is, tenzij anders opgenomen in het contract, niet mogelijk.
 6. Bij wijziging van de wekelijkse frequentie van de lessen, is de opzegtermijn van twee weken niet van toepassing. Bij een wijziging geldt een volledige schoolweek.

Artikel 7 Eigendomsbehoud, intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. Alle door de opdrachtnemer geleverde lesmaterialen blijven intellectueel eigendom van de opdrachtnemer. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van de opdrachtnemer vermeld wordt, en als de opdrachtnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Voor de begeleiding is Bidou Bijles afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Bidou Bijles hier niet aansprakelijk voor en ook niet voor de consequenties daarvan.
 2. Bidou Bijles biedt geen garantie voor de te behalen schoolprestaties en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.
 3. Bidou Bijles aanvaardt uitsluitend de verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Bidou Bijles. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het maximale factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst c.q. voor de desbetreffende periode, waaruit de schade is ontstaan.
 4. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Bidou Bijles voor schade, wordt uitgesloten. Daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade.
 5. Bidou Bijles is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan Bidou Bijles.
 6. Bidou Bijles is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed, niet aan de overeenkomst/opdracht kan voldoen. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de overeenkomst/opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie-uitval, ongelukken, etc..

Artikel 9 Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Bidou Bijles gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden, te verstrekken en Bidou Bijles zich ter zake, niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bidou Bijles niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 10 Klachtenregeling

 1. Eén van de doelstellingen van de opdrachtnemer is om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Indien zich toch een klacht voordoet, dan wordt deze klacht binnen een termijn van 4 weken op een effectieve manier behandeld. Met uitzondering van klachten inzake de persoonlijke integriteit, worden klachten in beginsel intern afgehandeld.
 2. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Een klacht kan tegen eenieder die werkzaam is voor de opdrachtnemer, worden geuit.
 3. De klacht moet met feiten onderbouwd zijn om in behandeling genomen te kunnen worden.
 4. De afhandeling van de klacht zal op een behoorlijke manier geschieden waarbij het komen tot een oplossing, voorop staat. Onder behoorlijke afhandeling van een klacht wordt verstaan dat:
  • Klager voldoende wordt geïnformeerd.
  • Klager in de gelegenheid wordt gesteld om de klacht toe te lichten;
  • Diegene waarover is geklaagd wordt gehoord;
  • Eventueel informatie bij derden wordt ingewonnen.
 5. De afronding van een schriftelijke klacht geschiedt door een schriftelijke mededeling van de directeur van Bidou Bijles, waarin wordt aangegeven wat de bevindingen zijn naar aanleiding van de ingediende klacht en wat naar aanleiding hiervan het oordeel is.
 6. Indien de behandelingstermijn onverhoopt langer duurt dan 4 weken, zal klager voordat deze termijn afloopt, nader worden geïnformeerd waarbij de vertraging wordt toegelicht en een indicatie zal worden gegeven van de termijn waarin de klacht zal worden afgehandeld.
 7. Klachten inzake de persoonlijke integriteit, te weten seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, zijn zodanig van aard dat zij niet intern worden afgehandeld. Dit soort klachten worden doorgegeven aan daarvoor bedoelde instanties.
 8. Indien de wederpartij een klacht indient, schort dit de betalingsverplichting niet op.
 9. De klachten evenals de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaren bewaard.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie onderling op te lossen zo nodig met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 12 Wijzigingen

 1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden op de site van Bidou Bijles (www.bidou-bijles.nl)